logo

Samarbetet mellan Bokbörsen och PromikBook innebär att PromikBooks system för fakturering och bokföring används som en underliggande fakturamotor till www.bokborsen.se. Om du säljer en bok och bekräftar din order skapas en faktura i PromikBook som skickas till köparen.

PromikBook är också ett komplett bokföringssystem. Detta innebär att du kan använda PromikBook för bokföring. Om du gör detta kommer de fakturor du skapar i Bokbörsen att automatiskt bokföras i PromikBook.

PromikBook har också ett helägt dotterbolag som heter PromikFinans. Detta bolag arbetar med fakturaservice, påminnelser och fakturaköp. Därför har du också ett alternativ att sälja fakturan när du säljer en bok. Du kommer då att få betalt direkt och slipper hantera påminnelser och betalningar.

Det är också PromikFinans som hjäper dig som säljare med påminnelser om dina kunder inte betalar sina fakturor i tid. Du använder då knappen för påminnelsetjänsten som finns i Bokbörsen. En påminnelsefaktura kommer då att skapas automatiskt och när PromikFinans erhåller betalningen kommer pengarna att överföras direkt till säljarens bankkonto. Påminnelsetjänsten kostar ingenting för säljaren men PromikFinans behåller påminnelseavgiften som drabbar köparen.

Fakturaöverlåtelse

Definitioner

Med fakturafordran avses de fakturafordringar som uppkommit på grund av skedd leverans av vara som annonserats till försäljning på www.bokborsen.se till Säljarens kund.

Med Kund avses fakturamottagare som har registrerat sig som köpare hos www.bokborsen.se.

Med Köpare avses PromikFinans AB som övertar fakturafordran.

Ej överlåtbara fordringar

Följande fakturafordringar är inte överlåtbara om inte annat särskilt avtalats.

Fakturafordringar på dotter- eller moderföretag eller annat företag eller person som Säljaren står i väsentlig, ekonomisk intressegemenskap med, eller på person anställd hos sådant företag eller hos säljaren.

Fakturafordringar där hinder mot överlåtelse av fakturafordran föreligger

Fakturafordringar där Kund äger eller senare kommer att äga eller påstår sig ha kvittningsrätt på grund av motfordran gentemot Säljaren eller rätt till annan rabatt eller annat avdrag på vederbörande fakturas slutsumma än vad som framgår av fakturan.

Fakturafordran där tvist råder eller kan befaras uppkomma mellan Säljaren och Kund.

Faktura till utlandet om inte annat särskilt avtalats.

Fakturafordringar som överlåtits, sålts eller pantförskrivits till annan.

Fakturafordringar i övrigt, som Köparen inte kan köpa. Köparen äger rätt att avböja köp av faktura utan att ange skäl.

Kunden kommer att få en faktura direkt från Köparen. Säljaren skall medverka till att kund underrättas om att överlåtelse av faktura har skett.

Säljarens garantier

Säljaren garanterar att överlåtna fakturafordringar inte strider mot avsnitt "Ej överlåtbara fordringar" och "Fakturafordringar där hinder mot överlåtelse av fakturafordran föreligger".

Säljaren garanterar att förfallodatum för fakturorna inträffar senast 30 dagar efter fakturadatum. Köparen tillämpar dröjsmålsränta om 1,5% på förfallna fordringar till kund.

Säljaren garanterar att korrekt leverans skett av den vara som fakturerats respektive att det skick som presenterats i annonsen stämmer överens med varans faktiska skick.

Säljaren garanterar att inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller på annat sätt kan skada Köparen föreligger eller kan komma att uppstå.

Säljaren garanterar att även efter överlåtelse av fakturafordran gentemot Kunden fullgöra sina skyldigheter som part mot Kunden. Kunden får ej vara på obestånd eller ha betalningsanmärkningar eller på annat sätt bedömas som insolvent. Köparen har då rätt att neka köp av fakturafordran.

Säljaren får inte efter överlåtelse sätta ned fakturabeloppet eller medge betalningsanstånd till Kunden.

Överlåtelse

Överlåtelse sker genom att Köparen skickar en faktura avseende varan direkt till Kunden via pdf i tjänsten www.bokborsen.se. Säljaren fakturerar Köparen där fakturan kan hämtas via pdf från www.bokborsen.se. Köparen betalar Säljaren inom fyra bankdagar.

Bestridande av fakturafordran samt retur av vara

Om Kunden bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot den till Köparen överlåtna fakturan ska den av parterna som mottagit sådant meddelande omedelbart underrätta den andra parten om detta.

Detta gäller också om Kunden returnerar den levererade varan.

I samband med retur av vara inom lagstadgad tid kommer Köparen att skicka en kreditfaktura via www.bokborsen.se till Kunden samtidigt som en faktura skickas till Säljaren för att reglera utbetalt belopp.

Betalning direkt till säljaren

Skulle betalning för överlåten fakturafordran på grund av Kundens förbiseende eller annan anledning erläggas till Säljaren, skall denne tillse att meddelande skickas till Köparen. Köparen kommer då att fakturera Säljaren för det belopp som utbetalats och fakturabeloppet ska genast sättas in på Köparens bankgiro med angivande av OCR nummer.

Tvist i samband med vara

Om tvist uppkommer gällande såld vara mellan Säljaren och Kunden har köparen rätt att fakturera Säljaren för det utbetalda beloppet för överlåten fakturafordran. Beloppet ska genast sättas in på Köparens bankgiro med angivande av OCR nummer.

Påminnelse

Definitioner

Med fakturafordran avses de fakturafordringar som uppkommit på grund av skedd leverans av vara som annonserats till försäljning på www.bokborsen.se till Säljarens kund. Med kund avses fakturamottagare som har registrerat sig som köpare hos www.bokborsen.se.

Fakturaservice

Säljaren överlåter hantering av sin fakturafordran till PromikFinans AB. PromikFinans AB kommer att skicka påminnelser avseende uppkommen fakturafordran till Kunden. Påminnelseavgift läggs på fakturafordran med 60 kronor inklusive moms.

Om Kunden ej betalar sin fakturafordran efter påminnelse kommer PromikFinans AB att driva ärendet vidare till inkasso via sin samarbetspartner Capitum AB.

Om Kunden ej betalar efter inkassokrav kommer Capitum AB att göra en bedömning om det är möjligt att gå vidare till rättsliga åtgärder. Om Capitum AB gör bedömningen att det finns förutsättningar att Kunden kommer att betala kommer fakturafordran att skickas för betalningsföreläggande. Till inkassokravet kommer då avgifter för betalningsföreläggande.

När Kunden har betalat sin fakturafordran kommer PromikFinans att betala dessa till Säljaren efterföljande bankdag. Beloppet som betalas till säljaren är fakturafordran i sin helhet exklusive avgifter för påminnelse, inkasso och betalningsföreläggande.

Säljarens garantier

Säljaren garanterar att förfallodatum för fakturorna inträffar senast 21 dagar efter fakturadatum.

Säljaren garanterar att korrekt leverans skett av den vara som fakturerats respektive att det skick som presenterats i annonsen stämmer överens med varans faktiska skick.

Säljaren garanterar att inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller på annat sätt kan skada PromikFinans AB föreligger eller kan komma att uppstå.

Säljaren får inte efter överlåtelse till påminnelseservice minska fakturabeloppet eller medge betalningsanstånd till Kunden.

Bestridande av fakturafordran samt retur av vara

Om Kunden bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot fakturan och betalningspåminnelsen är den av parterna som mottagit sådant meddelande, skyldig att omedelbart underrätta den andra parten om detta.

Detta gäller också om Kunden returnerar den levererade varan.

Betalning direkt till säljaren

Skulle betalning avseende fakturan som skickats för påminnelse på grund av Kundens förbiseende eller annan anledning erläggas till Säljaren, skall Säljaren meddela PromikFinans AB. PromikFinans AB kommer då att fakturera Kunden påminnelseavgiften separat.

Fakturor från PromikBook

PromikBook är namnet på det underliggande systemet för att skapa fakturor i Bokbörsen. Det är därför du ser namnet PromikBook om du tittar på fakturan i en webbläsare. Fakturans utställare, det vill säga den som skapat fakturan, är säljaren av boken och det är dit som du som köpare ska betala boken. Längst ned på fakturan framgår säljarens bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto för överföring.

Betalningsfrågor

Här finns svaren till de flest ställda frågorna gällande betalningar.

Du som köpare ska alltid betala till utställaren av fakturan. Om säljaren valt Egen faktura är det säljaren som är utställare. Om säljaren valt att sälja sin faktura till PromikFinans är det PromikFinans som är utställare av fakturan.
Betalningsinformationen finna alltid längst ner på fakturan.

Du betalar senast på förfallodagen som finns angivet på fakturan.

Betala till det bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto som finns angivet längst ned på fakturan.

Är du osäker kan du alltid kontakta säljaren direkt och fråga hur säljaren vill ha betalt.

Du har köpt en vara och då måste du betala.

Du anger fakturanummer som betalningsreferens.

Din bekräftelse finns på din internetbank att betalningen gått igenom.

Fakturaköp

Här finns svaren till de flest ställda frågorna gällande fakturaköp.

PromikFinans är ett helägt dotterbolag till PromikBook. Bolaget tar hand om fakturaservice samt fakturaköp framförallt för kunder till PromikBook.

Att sälja din faktura gör det enkelt för dig som säljare. Du får pengarna snabbt på ditt bankkonto och behöver inte skicka påminnelser till din kund om han eller hon inte betalar.

Nej, du behöver inte sälja din faktura. Du kan också skicka en faktura på vanligt sätt. Om kunden inte betalar måste du då skicka påminnelser själv.

Du får pengarna direkt från PromikFinans maximalt fem arbetsdagar efter att du sålt din faktura, oftast tidigare.

Du ska betala till det bankgironummer som framgår av fakturan det vill säga direkt till PromikFinans.

Avgiften är 12 kronor + 5% av fakturabeloppet.

Du betalar direkt till PromikFinans bankgiro istället för till säljarens bankgiro. Inga andra skillnader.

Påminnelsehantering

Här finns svaren till de flest ställda frågorna gällande påminnelsehantering.

PromikFinans skickar ut påminnelser till dina kunder. Det är helt gratis för dig som säljare. PromikFinans lägger på påminnelseavgifter och inkassoavgifter som ersättning för sitt arbete. Så fort pengarna har kommit in till vårt klientmedelskonto betalar vi ut fakturabeloppet till dig som säljare.

Du måste inte använda påminnelseservicen. Men den är helt gratis för dig som säljare.

Ingenting det är helt gratis för dig som säljare. Vanliga påminnelseavgifter läggs på fakturabeloppet till köparen. Dessa avgifter behåller PromikFinans som ersättning för arbetet.

Fakturor

Här finns svaren till de flest ställda frågorna gällande fakturor.

Bokbörsen har valt PromikBook som fakturaframställare. PromikBook är ett gratis bokförings och faktureringssystem på webben. Bokbörsen använder sig av PromikBook för att framställa fakturor som betalnings och bokföringsunderlag.

Du som köpare ska alltid betala till utställaren av fakturan. Om säljaren valt Egen faktura är det säljaren som är utställare. Om säljaren valt att sälja sin faktura till PromikFinans är det PromikFinans som är utställare av fakturan.
Betalningsinformationen finna alltid längst ner på fakturan.

Efter önskemål från säljare på bokbörsen får säljaren en kopia på det epostmeddelande innehållande fakturan som går iväg till köparen.

Det är alltid säljaren som ansvarar för att skicka boken. PromikBook eller PromikFinans hanterar aldrig någon leverans. Boken skickar säljaren direkt.

Det är alltid säljaren som ansvarar för att skicka boken. PromikBook eller PromikFinans hanterar aldrig någon leverans. Boken skickar säljaren direkt.

Du betalar senast på förfallodagen som finns angivet på fakturan.

Information om utställaren och kontaktuppgifterna finner ni längst ner på fakturan.

Betala till det bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto som finns angivet längst ned på fakturan.

Är du osäker kan du alltid kontakta säljaren direkt och fråga hur säljaren vill ha betalt.

Du har köpt en vara och då måste du betala.

Som referens anger du fakturanummer.

PromikFinans AB © 2017