Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020

 

Aktieägarna i PromikBook AB (publ) 556217-5157 kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 klockan 14.00, Gullbergs Strandgata 36D, 411 04 Göteborg.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juni 2020 (notera att då avstämningsdagen infaller på midsommarafton måste aktieägaren vara införd i aktieboken torsdagen den 18 juni 2020), dels anmäla sig till bolaget.

Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast måndagen den 22 juni 2020.
Bolaget ser gärna att anmälan görs senast kl 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev eller e-post till PromikBook AB (publ),

Gullbergs Strandgata 36D, 411 04 Göteborg
info@promikbook.com

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den torsdagen den 18 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revision.
 9. Val av styrelse och revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Justering av Bolagsordningen
  1. Namnbyte av företaget.
  2. Styrelsens sammansättning
  3. Justering av dagorning

Förslag till beslut

 • Styrelsens förslag till resultatdisposition. Punkt 7 b
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Punkt 7b
 • Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp per person samt två prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Detta gäller ej styrelsemedlemmar som har ersättning från bolaget på annat sätt. Arvode till revisorn ska utgå enligt, av styrelsen, godkänd räkning. Punkt 8
 • Styrelsen föreslår att styrelsen är oförändrad. Punkt 9
 • Styrelsen föreslår byte av revisor till KPMG, och av dem utpekad ansvarig revisor Johan Kratz.
 • Styrelsen föreslår att företaget byter namn till Acconomy när det för företaget är lämpligt inom det kommande halvåret och därmed uppdaterar Bolagsordningen i enlighet med detta beslut. Punkt 10.a
 • Styrelsen föreslår att Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och därmed uppdaterar Bolagsordningen i enlighet med detta beslut. Punkt 10.b
 • Styrelsen föreslår att dagordningen uppdateras i enlighet med dagens dagordning och därmed uppdaterar Bolagsordningen i enlighet med detta beslut. Punkt 10.c
Göteborg 12 maj 2020

Styrelsen, PromikBook (publ)
Loader