Inventarier

Inventarier

Ett inventarieköp är ett inköp av större värde för stadigvarande bruk, med andra ord – det ska användas i verksamheten under en längre tid. En inventarie klassas då som en tillgång i bolaget och kostnadsförs över den beräknade användningstiden (vanligen 5 år) genom avskrivning.

Det finns också en variant av inventarier som kallas förbrukningsinventarier. Detta är en inventarie med kort livslängd (högst 3 år), vilket alltså betyder att den inte ska finnas i verksamheten för stadigvarande bruk, eller som har ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr för 2019). En förbrukningsinventarie bokförs direkt som kostnad vid anskaffningen och fördelas därmed inte över flera år.

Notera!

Något att tänka på är att ett inventarieköp som innefattar flera delar men som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt och bedömningen görs därmed utifrån det sammanlagda anskaffningsvärdet. Ex. så skall inköp av kontorsmöbler bestående av tre stolar och tre skrivbord till samma kontor bedömas gemensamt.

Sammanfattning av skillnaderna

Inventarier

  • Stadigvarande, används i verksamheten.
  • Anläggningstillgång.
  • Kostnadsförs genom årliga avskrivningar.

Förbrukningsinventarier

  • Korttidsinventarier - korta.
  • Inventarier av mindre värde.
  • Beloppsgräns < ett halvt prisbasbelopp.
  • Kostnad direkt vid inköp.

Exempel 1 - Bokför inköp på konto 1220 - Inventarier och verktyg

Kalle arbetar som fotograf och har precis startat sin egen verksamhet. I och med uppstarten är det dags att köpa en en ny kamera med diverse tillbehör. Totalt pris blir 30 000 kronor ex. moms. Han bokar 30 000 kronor på debetsidan till konto 1220 och 7500 kronor till konto 2641 sedan bokar han 37 500 kronor på kreditsidan till konto 1930.
KontoBenämningDebetKredit
1220Inventarier och verktyg30 000
2641Ingående moms7 500
1930Företagskonto37 500
Summa37 50037 500

Läs vidare!

För att se hur man bokför avskrivningar rekommenderar vi att du fortsätter din läsning i guiden om Avskrivningar.

Exempel 2 - Bokför inköp på 5410 - Förbrukningsinventarier

Ett tag senare så behöver också Kalle en ny mobiltelefon. Han köper en för 8000 kronor ex. moms. Han bokar 8000 kronor på debetsidan till konto 5410 och 2000 kronor till konto 2641 sedan bokar han 10 000 kronor på kreditsidan till konto 1930.
KontoBenämningDebetKredit
5410Förbrukningsinventarier8 000
2641Ingående moms2 000
1930Företagskonto10 000
Summa10 00010 000

Tips!

Psst! Som nystartad enskild firma kan det hända att verksamheten saknar likvida medel för inköp och ni som privatperson får därmed bekosta inköpen med privata medel. Detta ses då som en egen insättning, där konto 2018 används istället för konto 1930.

Loader