Lagerhantering och Varuinköp

Lagerhantering och Varuinköp

Ett varulager består av varor i lager som per balansdagen inte har förbrukats eller som inte har sålts vidare till en extern kund. Dessa varor måste inventeras och värderas per balansdagen.

Balansdag

Balansdag är räkenskapsårets sista dag. Har man kalenderår är det alltså lagret per 31/12 som skall inventeras.

En inventering och en värdering av ett varulager per balansdagen innebär att periodens kostnader matchas mot periodens intäkter. En inventering görs genom att man räknar antalet enheter av varje enskild artikel eller produkt som finns kvar i lager och en lagervärdering innebär att post för post värdera varje artikel i lager genom att multiplicera antalet kvarvarande produkter i lager med lager priset per enhet enligt tillämpade värderingsprinciper.

Varulagret klassificeras som en omsättningstillgång då varor är fysiska objekt som är avsedda att säljas (omsätta) omgående eller inom en snar framtid.

Lagervärdet redovisas normalt i kontogrupp 14, varuinköp redovisas normalt i kontogrupp 40 till 45 och lagerförändringar som uppstår vid en lagervärdering bokförs normalt i kontogrupp 49.

Notera!

Den löpande redovisningen av kostnaden för varor kan redovisas enligt två olika metoder, direkt matchning eller bokslutsmatchning. Oavsett vilken metod som använder sig av så måste en värdering göras och bokföras per räkenskapsårets balansdag.

Exempel 1 - Direkt matchning

Direkt matchning innebär att ett inköp av varor redovisas mot ett konto för varulager i kontogrupp 14 och att varukostnaden redovisas när varan tas ut från lagret. Ett uttag från varulagret redovisas genom att ett konto i kontogrupp 14 krediteras och att ett konto i kontogrupp 40 till 45 debiteras.

Bokföra inköp av varor (direkt matchning)

En leksaksbutik har anskaffat varor till ett värde om 10 000 kronor ex. moms. Momsen är 25 %. De bokar 10 000 kronor på debetsidan till konto 1460 och 2 500 kronor till konto 2641 sedan bokar de 12 500 kronor på kreditsidan till konto 1930.
KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto12 500
2641Ingående moms SE2 500
1460Lager av handelsvaror10 000
Summa12 50012 500


Bokföra försäljning av varor (direkt matchning)

Leksaksbutiken säljer sedan två leksaker till ett pris om 500 kronor ex. moms. Momsen är 25 %. Inköpspriset och varukostnaden för försäljningen värderas till 250 kronor. De bokar 625 kronor på debetsidan till konto 1930 och 250 kronor till konto 4010 sedan bokar de 125 kronor på kreditsidan till konto 2611, 500 kronor till konto 3001 och 250 kronor till konto 1460.
KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto625
2611Utgående moms SE, 25%125
3001Försäljning inom Sverige, 25%500
1460Lager av handelsvaror250
4010Varuinköp250
Summa875875

Exempel 2 - Bokslutsmatchning

Bokslutsmatchning innebär att inköp av varor redovisas mot ett konto för varuinköp i kontogrupp 40 till 45 och att matchningen mellan intäkter och kostnader sker först vid bokslut.

Bokföra inköp av varor (bokslutsmatchning)

En leksaksbutik har anskaffat varor till ett värde om 10 000 kronor ex. moms. Momsen är 25 %. De bokar 12 500 kronor på kreditsidan till konto 1930 sedan bokar de 2 500 kronor på debetsidan till konto 2641 och 10 000 kronor till konto 4010.
KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto12 500
2641Utgående moms SE, 25%2 500
4010Varuinköp10 000
Summa12 50012 500


Bokföra försäljning av varor (bokslutsmatchning)

Leksaksbutiken säljer sedan två leksaker till ett pris om 500 kronor ex. moms. Momsen är 25 %. Inköpspriset och varukostnaden för försäljningen värderas till 250 kronor. Eftersom butiken här använder sig av boksluts matchning berörs inte varken inköpskontoret eller lagerkontot. De bokar 625 kronor på debetsidan till konto 1930 och 125 kronor på kreditsidan till konto 2611 och 500 kronor till konto 3001.
KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto625
2611Utgående moms SE, 25%125
3001Försäljning inom Sverige, 25%500
Summa625625

Exempel 3 - Bokslut

Bokföra lagervärdering för lager av handelsvaror (bokslut)

I slutet på året inventeras butikens kvarvarande leksaker till 120 000 kronor (exkl. moms). Sedan föregående år finns ett ingående saldo på konto 1460 om 50 000 kronor (exkl. moms). Varulagervärdet är därmed 70 000 kronor högre än föregående år och har alltså ökat. De bokar 70 000 kronor på debetsidan till konto 1460 och 70 000 på kreditsidan till konto 4960.
KontoBenämningDebetKredit
1460Lager av handelsvaror70 000
4960Förändring av lager av handelsvaror70 000
Summa70 00070 000
Loader