Avskrivningar

Avskrivningar

Verksamhetens tillgångar ska skrivas av löpande under nyttjandeperioden. Mindre företag får oftast lov att använda en schablonmässigt antagen nyttjandeperiod på fem år medans större företag skall göra en verkligt bedömd nyttjandeperiod per inventarier.

För att skapa en så rättvisande bild av bolagets balans- och resultaträkning kan avskrivning av inventarierna ske månadsvis. Dessa beräknas genom att först räkna fram avskrivningen per år och sedan ta 1/12 varje månad. I samband med årsbokslutet måste du ändå beräkna avskrivningen för hela året som kan skilja sig på grund av små differenser och sedan korrigera dessa.

Exempel 1

Kalle köpte en en ny kamera med diverse tillbehör i början på året. Totalt pris blir 30 000 kronor ex. moms. Han bokar 6 000 kronor på debetsidan till konto 7832 och 6 000 kronor på kreditsidan till konto 1229.
KontoBenämningDebetKredit
7832Avskrivning inventarier 6 000
1229Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg6 000
Summa6 0006 000

Notera!

Skulle han i slutet på året göra hela avskrivningen vid samma tillfälle skulle det bokas enligt följande:
* 30 000 * 0,2 (20 % motsvarar 5 år) = 6 000 i årsavskrivning.

Exempel 2 - Skriva av inventarierna månadsvis

Hade Kalle valt att skriva av inventarierna månadsvis hade en månad sett ut som följande: * 6 000/12= 500. Han bokar då 500 kronor på debetsidan till konto 7832 och 500 kronor på kreditsidan till konto 1229.
KontoBenämningDebetKredit
7832Avskrivning inventarier500
1229Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg500
Summa500500
Loader