Hur du hanterar kolumner i dina rapporter

Hur du hanterar kolumner i dina rapporter

I den här guiden kommer vi gå igenom hur du hanterar kolumner. Dels hur du tar bort kolumner samt hur du lägger till nya i dina rapporter. Även hur du ändrar datum eller namn på din kolumn samt vilka fler alternativ du kan göra.

Steg 1

Först väljer du Rapporter i huvudmenyn.
Sedan kan du välja vilken rapport du vill ändra i, jag väljer att jobba i balansrapport med förvalda kolumner för trend i den här guiden. Men det går som sagt bra att ändra kolumner i vilken rapport som helst.


Bild 1. Val av rapport med förvalt kolumnval.

Steg 2

För att ändra på en kolumn som redan är inläst trycker du på Pennan som finns bredvid den aktuella kolumnen du vill ändra, se Bild 2.


Bild 2. Klicka på pennan i en kolumn för att ändra kolumnen.

Steg 3

Här kan du bland annat ändra datumet på din kolumn genom att välja nytt Startdatum och/eller Slutdatum, se Bild 3.

När du har ändrat datum kan det var aktuellt att ändra kolumnnamnet. Skriv in önskat kolumnnamn under Välj kolumnnamn. Om du lämnar namnet blankt så visas namnet enligt standard (perioden).

För att visa dina ändringar i rapporten trycker du sedan på Hämta&Visa, se Bild 4.


Bild 3. Välj perioden för kolumnen.

Bild 4. Välj ett eget kolumnnamn.

Steg 4

Du kan också välja om du vill visa UB (utgående balans) eller IB (ingående balans. Om du väljer att visa UB i kolumnen så visas summan av de belopp som finns på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen. Om du väljer att visa IB så visas företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid starten av perioden som är vald.

Det går även att välja Förändring som visar resultatet i bokföringen under den valda perioden.

Du trycker sedan på någon av det markerade alternativen antingen Hämta eller Hämta&Visa för att se hur din nya inställning i kolumnen ser ut.


Bild 5. Välj om du vill att kolumnen ska visa IB, UB eller Förändring.

Bild 6. Välj Hämta eller Hämta&Visa.

Steg 5

Du kan också lägga till nya kolumner genom att trycka på plustecknet, se Bild 7.

Nu kommer du få upp samma ruta som tidigare när du redigerade en kolumn. Här kan du också fylla i datum, vilka siffror du vill visa i kolumnen eller kolumnnamn. Sedan trycker du som tidigare på Hämta&Visa för att hämta värden för kolumnen, se Bild 8.


Bild 7. Klicka på plus-knappen för att lägga till ytterligare kolumner.

Bild 8. Val för att hämta en ny kolumn med nya värden.

Steg 6

Om du har valt egna kolumner kan du spara dessa för att snabbt kunna läsa in samma kolumner vid ett senare tillfälle, se Bild 9.

Du kan välja att spara kolumnerna för just den nuvarande rapporten eller för alla rapporter. Alternativet Spara till den här rapporten sparar endast till rapporten du har öppen just nu. I exemplet har vi öppnat Balansrapporten vilket alltså skulle göra att kolumnerna endast kan läsas in från en balansrapport. Väljer du istället det andra alternativet Spara till alla rapporter så kommer ditt sparade kolumnval finnas med oavsett vilken rapport du arbetar med.

Namnge ditt val så du vet vad kolumnerna betyder. Jag döper mitt sparade kolumnval till Balansrapport, se Bild 10.


Bild 9. Klicka på knappen Spara för att spara dina kolumner

Bild 10. Namnge kolumnval samt välj rapporter.

Steg 7

Om du nu trycker på Läs in som också finns under rapportinställningar och bredvid knappen Spara så får du fram dina sparade kolumnval. En lista visas med dina sparade kolumnval. Klicka på namnet för att läsa in kolumnerna.


Bild 11. Välj Läs in under rapportinställningar.

Bild 12. Såhär ser det ut när man har tryckt på Läs in. Klicka på namnet för att läsa in kolumnerna.
Loader